Algemene Voorwaarden 2020/2021

“Er is geen dag zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat”

1. Boekingen

A) Santaclara neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar.

B) De contractant en/of een van de personen die hem of haar vergezellen dient 21 jaar of ouder te zijn.

C) Santaclara behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

D) Bij het tot stand komen van de boeking, wordt uw boeking in optie genomen. Uw optie wordt geel gekleurd weergegeven in de agenda van het gehuurde, de geel gekleurde optie kunt u vinden links in het rijtje onder het kopje “beschikbaarheid”.

E) Santaclara zal de boeking binnen 10 dagen aan de contractant bevestigen middels een huurovereenkomst in tweevoud.

F) De huurovereenkomst, tevens uw factuur, dient de contractant direct na ontvangst op juistheid te controleren.

G) Eventuele of beweerde onjuistheden dient de contractant per direct schriftelijk kenbaar te maken.

H) Heeft de contractant binnen 10 dagen na boeking, de huurovereenkomst nog niet ontvangen dan dient de contractant onverwijld contact met Santaclara op te nemen.

I) Na controle van de huurovereenkomst stuurt de contractant, binnen 10 dagen, één ondertekend exemplaar retour (gefrankeerde enveloppe bijgesloten) en voorziet in de overeengekomen aanbetaling.

J) Na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling wordt uw boeking definitief. Uw boeking wordt rood gekleurd weergegeven in de agenda van het gehuurde, de roodgekleurd boeking kunt u vinden links in het rijtje onder het kopje “beschikbaarheid “.

2. Tarieven

A) De door Santaclara gehanteerde tarieven kunt u vinden links in het rijtje onder het kopje “tarieven”.

B) De tarieven zijn onderverdeeld in drie seizoenen namelijk hoog, midden & laag seizoen. Natuurlijk behoort overwinteren ook tot de mogelijkheid.

C) De tarieven op de website zijn niet bindend.

D) Santaclara behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

E) Bij boeking kunt u de geldende tarieven terugvinden links in het rijtje onder het kopje “tarieven”.

F) De tarieven zoals overeengekomen middels de huurovereenkomst zijn bindend.

G) Van prijskortingen en/of aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld vermeldt links in het rijtje onder het kopje “last minute”, kan de contractant achteraf geen gebruik maken.

3. Huurprijs

Bij de huurprijs is inbegrepen:

A) Verbruik van water, gas & elektriciteit.

B) Gebruik van alle aanwezige huishoudelijke apparatuur zoals wasmachine, koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, stofzuiger, broodrooster, magnetron en stofzuiger.

C) Gebruik van televisie met satellietontvanger met diverse (Nederlandse)-kanalen.

D) Reservering kosten en btw.

E) Keukenlinnen, beddengoed, handdoeken, theedoeken ect.

D) Een gratis parkeerplek voor de deur in de ondergrondse parkeergarage voor uw eventuele (huur)-auto.

Bij de huurprijs is niet inbegrepen: 

A) Eindschoonmaak, kijk voor de eenmalige schoonmaakkosten links in het rijtje onder het kopje “tarieven”.

B) Strandlakens.

C) Schoonmaakartikelen, waspoeder, afwasmiddel, toiletpapier ect.

4. Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Hoogst uitzonderlijk in overleg en met schriftelijke toestemming van Santaclara.

5. Betalingen

A) Bij boeking bedraagt de aanbetaling 25% van het totaalbedrag inclusief schoonmaakkosten, met een minimum van € 150,-.

B) Uw aanbetaling is uw definitieve boeking bevestiging.

C) Het restant van het boekingsbedrag dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aankomst op onze rekening met het IBAN-nummer: NL 42ABNA 0535314868 t.n.v. Santaclara te zijn bijgeschreven.

D) Bij boeking binnen 6 weken voor de dag van aankomst moet het gehele boekingsbedrag als zijnde aanbetaling & definitieve boekingsbevestiging op IBAN nummer: NL 42ABNA 0535314868  t.n.v. Santaclara worden overgemaakt.

E) Bij niet tijdig of onvolledige betaling van de middels de huurovereenkomst overeengekomen bedragen, is de contractant in verzuim en is Santaclara gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. De contractant is aansprakelijk voor alle schade die Santaclara als gevolg van dit verzuim lijdt of zal lijden.

6. Wijzigingen

A) Indien de contractant de boeking zoals overeengekomen middels de huurovereenkomst wenst te wijzigen, is Santaclara niet verplicht daaraan te voldoen.

B) Het is de vrije keuze van Santaclara om hieraan mee te werken, natuurlijk zal Santaclara alles doen wat binnen haar vermogen ligt om de wijziging tot een goed einde te brengen.

7. Annuleringen

Vooropgesteld, het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten (b.v.bij de ANWB).

Bij annulering door de contractant gelden de volgende voorwaarden (ANVR):

• Tot 6 weken voor de dag van aankomst is de contractant de aanbetaling verschuldigd.

• Tot 3 weken voor de dag van aankomst is de contractant 50 % van het totaalbedrag verschuldigd.

• Vanaf 3 weken voor de dag van aankomst is de contractant 90 % van het totaalbedrag verschuldigd

8. Aankomst & vertrek

A) In het hoog en midden seizoen wordt vanaf minimaal 5 dagen verhuurd.

B) De contractant kan het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur betreden.

C) De contractant dient het gehuurde op de dag van vertrek uiterlijk voor 10.00 uur te verlaten.

D) Santaclara behoudt zich het recht voor om deze tijden aan te passen wanneer dit gewenst is.

9. Huishoudelijk regelement

De door Santaclara opgestelde “Huisregels” liggen in het gehuurde ter inzage.

10. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Santaclara bestaat, indien de uitvoering van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Santaclara, daardoor mede begrepen, oorlogsgevaar, personeel staking, blokkades, brand, natuurgeweld, storingen of ander niet voorkombare gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord.

11. Aansprakelijkheid

A) Santaclara en het betreffende complex Castillo de Santaclara aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

• Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het gehuurde.

• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en/of het uitvallen van voorzieningen in het complex Castillo de Santaclara.

B) De contractant en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Santaclara en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

C) Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde kunnen aanvullende (schoonmaak)-kosten worden doorberekend.

D) De sleutel wordt alleen afgegeven wanneer het volledige boekingsbedrag zoals middels de huurovereenkomst is overeengekomen is voldaan.

12. Klachten

Ondanks alle goede zorg van Santaclara kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft.

Deze klacht dient u ter plaatse en per direct kenbaar te maken aan Santaclara, om zo Santaclara in de gelegenheid te stellen om aan uw ongenoegen gehoor te geven.

Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 2 weken na de dag van vertrek uit het gehuurde de tijd om de klacht schriftelijk in te dienen. Santaclara gaat ervan uit dat het zover niet zal komen.

14. Verzekeringen

Als contractant van het gehuurde bent u verplicht een reisverzekering af te sluiten voor de geboekte periode. Ook is het aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten.

15. Ten slotte

Santaclara probeert vanuit haar gezichtspunt haar gasten het optimaal naar hun zin te maken, dit neemt niet weg dat Santaclara open staat voor suggesties, verbeteringen, opbouwende kritiek (niet te veel) en/of ideeën om haar gasten nog beter van dienst te zijn.

Dus ……… Mail, bel of schrijf ons.

Met vriendelijke groet

Pieter & Mariëlla.